SARIÇAM BELEDİYESİ

Destek Hiz. Müdürlüğü

             

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Saadet BÜYÜKGÜZEL PALAMUT

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1179

E-MAİL: destekhizmetleri@saricam.bel.tr

 


 

 

GÖREVLERİ:

       Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak, iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdır.

       Destek Hizmetleri Müdürü ,müdürlüğün  Harcama Yetkilisidir. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak müdürlüğün ve diğer müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı kapsamında yardımcı personel temini ile istihdamlarını ve harcamalarının kontrolünü sağlamak.

 

 1. Yıllık Plan ve Program doğrultusunda harcama birimlerinin verdiği yetki devrine istinaden belediye birimlerinin taleplerine uygun olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal, hizmet ve yapım alımlarını yapmak, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamında sözleşme işlemlerini sonlandırıp harcamaların yapılması için ilgili harcama birimine evrakı teslim etmek,
 2. Belediye genelini ilgilendiren konularda stratejik plan ve performans programı doğrultusunda bütçeye uygun şekilde mal ve hizmet alımı ihalelerini ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde gerçekleştirmek,
 3. Harcama birimlerinden gelen taleplerin, işin niteliğine göre aynı vasıfta olanların Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde birleştirilerek tek bir satın alma işlemi yapılmasını koordine etmek,
 4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; yapılacak tüm ihalelerin (gayrimenkul satış ve kiralama vb.) ihale süreçlerinin hazırlanmasına destek olmak ve yürütmek,
 5. Belediyenin telefon santraline ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek,
 6. Belediyeye ait Elektrik, telefon, su, telsiz ve GSM fatura işlemlerinin koordinesini ve işlemlerini yapmak, faturalarının takibini yapmak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 7. Yeni alınacak ve mevcut demirbaş, makine, alet edevat ve cihazların ambar stok miktarlarını Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kayıt altına almak, takip etmek,
 8. Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan (araç, gereç ve hizmet vasıtaları vb.) kiralama işlerini yapmak,
 9. Müdürlük bütçesini stratejik plan ve performans programı doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek,
 10. 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirir.
 11. Belediyemizin, paydaşlarımıza sunduğu hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi ve paydaş memnuniyetinin sürekli artırılması amacıyla uygulamakta olduğu TSE-EN-ISO 9001:2015, Kalite Yönetim Sistemi ve Mükemmellik Modelinin gerektirdiği standart ve koşulları karşılayacak şekilde işlerini planlamak, uygulamak, kontrol etmek, iyileştirmek ve üst yönetime raporlamak,
 12. Müdürlük; 11. Kalkınma planı, Çukurova Bölge Planı, Küresel Kalkınma Amaçları,
 13. Küresel Eğilimler çerçevesinde planlama ve faaliyetlerini gerçekleştirir.
 14. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikle tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
 15. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 696 Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Belediye şirketi bünyesinde çalışan işçiler ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri kapsamında çalışacak işçileri hizmet alımı yöntemi ile tedarik eder. Bu personellerin görev, yetki ve sorumlulukları görevlendirildikleri müdürlüklere aittir.

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü