SARIÇAM BELEDİYESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Murat SULU

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1111

E-MAİL: emlakistimlak@saricam.bel.tr

 

  

 GÖREV,  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğün Genel Olarak Görevleri:

*Müdürlüğü, başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder. 

*5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir. 

*Müdürlüğün sevk ve yönetimden tam yetkili, sorumlu kişidir. 

*Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir. 

*Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar. 

*Emlak-İstimlak Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar. 

 

SORUMLULUKLARI: 

*İlgili mevzuatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaktan, mevzuat değişiklerini takip etmekten, görevlerin mevzuata uygun olarak doğru biçimde yapılmasından amirine karşı sorumludur. 

Planlama Hizmetleri

.  Planlama Şubesinin görevlerinin başında kapsadıkları alan ve amaca göre imar planı yapmak, yaptırmak, yapılan imar planlarını denetlemek. İmar planları Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları hazırlanır. İlçe Belediyesi olarak Belediye Meclisimiz, yetkisi dâhilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nı onaylayıp karara bağlar. Planlama şubesi, Belediye Meclisine sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan dosyalarının teknik incelemesini yapar ve dosyanın Meclise havalesi için yazışmaları yapar. 

.  Büyükşehir Belediyelerine bağlı İlçe Belediyelerinde karara bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planları, Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına uymak zorundadır. Planlama şubesi yasal prosedür gereği 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından onaylanması hususunda gerekli yazışmaları yapar. Büyükşehir Belediyesinden onaylanarak gelen planların 1 (bir) ay süre ile ilan edilmesini sağlar ve ilan süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi için evrakı takip eder. İtiraz olmadığı takdirde plan yasal olarak kesinleşir.  

.  Sehven yapılan hataların giderilmesine yönelik olarak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını bozmayacak şekilde Başkanlık emirleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak

.  Kamu kurum ve kuruluş taleplerinin, yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek değerlendirilmesini sağlamak ve gereğini yapmak.

.  Vatandaşların planlara ilişkin taleplerinin yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılmasını sağlamak.

.  Gerektiği takdirde Belediye sınırları içerisinde planlama konusunda görülen eksiklikleri düzeltmek amacıyla Büyükşehir Belediyesine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi hazırlayıp karara bağlanması için sunmak.

.  Oluşmuş mahallelerde eksikliği görülen sosyal donatılardan Eğitim alanı, Resmi Kurum (Karakol) alanı, Park alanı, Dini Tesis alanı, Spor alanı v.s. için planlama çalışması yapmak.

.  Eski yerleşim alanlarının ıslah edilmesi konusunda planlama çalışması yapmak.

.  Müdürlük bünyesinde Harita Şubesi ile koordineli olarak çalışarak gelen İfraz, Tevhit ve Uygulama dosyalarının imar plan kararlarına uygunluğunu denetlemek.

.  İmarlı olan arsaların imar plan kararlarına uygun olarak imar durumu vermek, gerektiğinde arsa sahiplerine sözlü olarak bilgi vermek.

.  Belediyemiz bünyesindeki diğer müdürlüklerle talepleri doğrultusunda yardımcı olmak.

              Harita ve Kamulaştırma Hizmetleri
 

.  1/1000 ölçekli ve tasdikli uygulama imar planlarına göre; tapu koordineli çap ve röperli kroki ile müracaat eden vatandaşların parsellerine imar durumu tanzim etmek.

.  İmar Kanununun 26. maddesine göre Resmi Kurum ve Kuruluşların imar taleplerini tetkik etmek ve imar durumu tanzim etmek.

.  Resmi ve özel Kurumların imar durumu, inşaat ve istikamet rölevesine uygun hazırladıkları vaziyet planlarını tasdik etmek.

.  Umumu hizmetlere ayrılan alanlar için Mali Hizmetler Müdürlüğü`ne verilmek üzere kısıtlılık belgesi düzenlemek.

.  Resmi Kurum ve Kuruluşlara yazışmalar yapmak.

.  Mahkemelerce talep edilen imar durumlarını düzenleyerek ilgili mahkemeye göndermek.

.  İmar planlarına uygun olarak yapılan imar düzenlemeleri sonucu oluşan paftaların düzenlenmesi ve oluşturulması.

.  Belediye mülkiyetlerinde Yol Terki, İmar Uygulaması, İfraz, Tevhit, Parselasyon ve uygulama işlerini yapmak.

.  İmar uygulaması yapılacak alanlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre şuyulandırma yapmak.

.  Kamulaştırmalara ilişkin vatandaşın başvurusu veya tapuda satış işlemi esnasında tapu tarafından yazı ile kamulaştırma şerhinin kaldırılması, gerekli araştırmalar yapılarak tapuya şerhin Fek yazısını yazmak.

.  Belediyemiz taşınmazları üzerine diğer kurum ve kuruluşlarca konulacak olan ve kaldırılacak olan şerhlerin(haciz, tedbir, ipotek v.b.) takibi ve neticelendirilmesi.

.  Belediyemiz sınır ve mücavir alanlarımız içerisinde kalan parsellerin mülkiyet dokusunun oluşturulması, parselasyon durumlarını sayısal ortama aktarılması, dilital ortamda hazırlamak ve bunlara göre imar paftalarının açılması.

.  Serbest çalışan mühendislerin hazırlamış olduğu uygulama, ifraz, tevhit, terk ve parselasyon dosyalarını tetkik etmek ve Encümene sunmak.

.  Belediyemiz bünyesindeki diğer müdürlüklere talepleri doğrultusunda yardımcı olmak.

.  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve aynı kanunun 4650 sayılı yasa ile değişiklik yapılmasına dair kanuna tabi olarak kamulaştırma işlemleri yapmak.

.  2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 26. maddesine göre takas işlemleri yapmak.

.  2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 30. maddesine göre devir işlemleri yapmak.

.  2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a ve 45. maddelerine göre arsaların satışı için gerekli ön çalışmaları yapmak.

.  3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre hisse satışı yapmak.

.  Kamu Kurumlarından tahsis işlemleri yapmak.

.  Kamu yararı kararı bulunan derneklerin istekleri doğrultusunda tahsis işlemleri yapmak.

.  Kamu Kurum ve Kuruluşların talepleri doğrultusunda tahsis işlemleri yapmak ve gerekli bilgi alış verişinde bulunmak, yazışmalar yapmak.

.  Belediye gayrimenkul envanterinin oluşturulması için tapuda çalışmalar yapmak.

.  Kamulaştırılması düşünülen arsa ve üzerindeki muhdesatların arazide yerinde tespiti.

.  Kıymet takdir komisyonuna yapılacak olan kamulaştırma hakkında bilgi vermek.

.  Pazarlık komisyonuna yapılacak olan kamulaştırma hakkında bilgi vermek.

.   Hukuk İşleri Müdürlüğünce açılan veya vatandaşlar tarafından açılan davalara ilişkin istenen belge ve dokümanların hazırlanması.

.   Belediyemiz adına devri yapılan taşınmazların tescil,satışı yapılan taşınmazların ferağ işlemlerinin yapılması.

         

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü