SARIÇAM BELEDİYESİ

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Hasan YILDIRIM

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1135

E-MAİL: kirsalhizmetler@saricam.bel.tr
 

                                                                                             

                                                   

   GÖREV,  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kırsal hizmetler müdürlüğü aşağıdaki görevleri yapar :

 Kırsal alanlarda ekonominin geliştirilmesi ve iş  imkânlarının arttırılması, insan kaynaklarının örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması,  kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesini sağlamak.  Tarım ve Hayvancılık üretimlerinin, işlenmesi, korunması, depolanması  ve pazarlanmasının geliştirilmesi için planlama, projelendirme, ihale ve şartnamelerinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 6360 sayılı Yasa ile mahalleye dönüşen köylerimize tarım ve hayvancılık alanında  5393 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde destek sağlamak.

 Kırsal alandaki tarımsal, sosyal ve kültürel envanterleri hazırlamak ve sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşmak

 Alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak için ilçe düzeyinde programlar geliştirmek, tarımsal gerilemeleri önlemek için projeler geliştirip uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 Tarımsal yapı tesisleri yapılması konusunda ihtiyaçları belirlemek ve ilgili Kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek.

 Kırsal bölgelerimizin tesis ve üst yapı çalışmalarını belediyenin ilgili birimleri ile koordineli olarak yürütmek.

 Bölgenin tarım alanlarını, su kaynaklarını,  meralarını korumak ve geliştirmek.

 Mülkiyeti Belediyemize ait ekilebilir arazilerin üzerinde tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri yürütmek. Yöresel  ekonomiyi  geliştirmek üzere, ürün tanıtım organizasyonları ve şenliklerinin  düzenlenmesini desteklemek.

 Kırsal bölgelerimizde bulunan park, koru ve yeşil alanların oluşturulması bakım ve çevresel düzenlemeleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü   ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yapmak.

 Kırsal alanlarda üretilen bazı ürünlerin  marka olması için projeler geliştirmek ve desteklemek.

,Üretici pazar yerlerinin kurulması, yol üzeri ürün satış yerlerinin düzenlenmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 Üretici örgütleri olan kooperatifler ve birliklerin çalışmalarını desteklemek için projeler geliştirmek.

 İlçemizin tarım ekonomisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tarım, gıda sanayi ve turizm fuarlarına katılmak, tanıtım stantları kurmak ve ilgili üreticilerin ve firmaların katılımını organize etmek.

 Müdürlüğün hizmet konularında yurt içindeki ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından faydalanmak için  projeler geliştirmek . Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile proje ortaklıkları yapmak.

 Kırsal bölgelerimizde temizlik. Sosyal ve kültürel hizmetler, ulaşım sağlık, sosyal yardım konularında ön çalışmalar yapmak ve raporlar oluşturarak Başkanlığa sunmak. Başkanlık emirleri doğrultusunda tespit edilen sorunların ilgili birim ve kurumlar ile koordineli olarak çözümünü sağlamak.

 Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

.  Modern sulama, tarımsal mekanizasyon, bitkisel üretim ve modern şartlarda hayvan yetiştiriciliği yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

.  Üretici ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürütmek ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde meslek edindirme kursları açarak, üreten ve üretmek isteyen şahıslara sertifika vermek.

.  Hayvan ve bitki sağlığı konularında küçük işletmelere (aile çiftçiliği ve hayvancılığı yapanlar) talepleri doğrultusunda teknik personel desteği sağlamak.

    Veteriner İşleri Görev ve Sorumlulukları

.  Hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek, işlerin yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak

.  Hayvansal üretimi, kalite ve verim arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak

.  Yöreye özgü gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli projeler yapmak veya yaptırmak

.  Hayvancılık konusunda eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak

.  Hayvancılıkta insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda projeler yapmak ya da yaptırmak

.  Kırsaldaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak

.  Hayvancılık konusunda örgütlü veya tüzel kişilere mali destek projeleri çalışmaları yapmak ya da yaptırmak

.  Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesi için projeler yapmak ya da yaptırmak

.  Su ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve desteklenmesine yönelik projeler yapmak ya da yaptırmak, Su Ürünleri Hallerinde serbest rekabet ortamının oluşmasını sağlamak, giriş ve çıkışları kontrol altında tutarak hale giren ve çıkan emtianın kaydını tutmak, rüsum kontrollerini yapmak ve ilgili Bakanlığa sunulması gereken bilgi akışını sağlamak, işleyişini denetlemek ve tespit edilen aksaklıklar ile mevzuata aykırılıkların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, kanuni müeyyideleri uygulamak

.  Hayvansal gıdaların, et ve et ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulması ve denetlenmesi ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde olmak

.  Kaçak et kesimini önlemek için ilgili birimlere gerekli desteği sağlamak

.  Hayvan, hayvan hastalıkları, hayvansal gıda güvenliği, vb. konularda hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yapmak

.  Canlı hayvan satış yeri, ham deri işleme depolama ve satıldığı işyerlerinin ruhsatlandırılmasında komisyonda görev almak

.  Kurban Bayramında halkımızın kurban kesimi ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerleri kurmak, kesim yerlerinde kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vererek halkın kurban vecibesini hijyen koşulları altında huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak

.  İl Kurban Hizmetleri Komisyonundaki görevleri yerine getirmek

.  İl dışından gelen kesik etlerin kontrolünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına uygulama ve teknik hususlarda yardımcı olmak,

.  Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hayvanlarda görülebilecek salgın hastalıkların ihbarını yapmak ve mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak

.  Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmalarında bulunmak

.  Salgın hastalıklara sebebiyet verecek, karasinek, sivrisinek, kemirici ve et oburlarla uygun yöntemlerle idarenin talimatları doğrultusunda mücadele etmek, veterinerlikle ilgili diğer hizmetleri yerine getirmek,

.  Elektronik veri tabanı ve envanter çalışmaları ile ilgili veri üretimi yapmak ya da yaptırmak Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek

.  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda, 5393 sayılı Belediye Kanununda,1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununda, 2872 sayılı Çevre Kanununda, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununda, 5179 sayılı Gıda Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanununda ve diğer kanunlarda Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimlik görevini ilgilendiren

 Görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz evcil hayvan varlığını kayıt altına almak, bunları kimliklendirmek(Marka, karne, küpe, soğuk damgalama, vb. yöntemlerle).

.  Kuduz hastalığı ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.

.  Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait ünitede 10 gün süreyle müşahede altına almak. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yapmak. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk etmek.

.  İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzere ev ve süs hayvanlarının satışını yapan kişilere kurs açıp gerekli eğitimi vererek sertifikalandırmak.

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü