SARIÇAM BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 
MÜDÜR / BİRİM AMİRİ: Mehmet ÖZ
 
DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1050
 
E-MAİL: mehmetoz@saricam.bel.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖREVLERİ: 

*Belediye kanunu 26. Madde Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin müdürü Mali Hizmetler Müdürüdür. 

*Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar. Personelin gizli sicillerini düzenler, her türlü özgürlük ve sosyal haklarını izlenmesini sağlar 

*Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar. 

*Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer iradeler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar. 

*İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur. 

*İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlar 

*Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar. 

*Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kararların mali analizini yapar. 

*Gerektiğinde mali mevzuat uygulamasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar 

*Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 

*Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. 

 


© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü