SARIÇAM BELEDİYESİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü

MÜDÜR / BİRİM AMİRİ: Dr. Orkun İbrahim DAVUTLUOĞLU (Çevre Yük.Müh.)
 
TEL: 0322 341 20 04
 
E-MAİL: temizlikisleri@saricam.bel.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖREVLERİ: 

*Belediye sorumluluk alanı içerisindeki tüm temizlik faaliyetlerini yaptırmak, kontrol ettirmek, raporlar hazırlamak ve üst yönetime sunmak. 

*Cadde, sokak, üst refüjlerin ve kaldırımların temizliğini yaptırmak. 

*Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerindeki çöplerin toplanması ve Büyükşehir Belediyesine ait depolama ve bertaraf alanına güvenli bir şekilde nakledilmesini sağlamak. 

*Çöp konteynerlerinin ihtiyaç olan cadde ve sokakların görünümünü bozmayacak şekilde uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak. 

*Günlük mahalle aralarına veya sabit semt pazar yerlerine kurulan ve pazar yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak. 

*Süpürme araçlarının program dahilinde bulvar ve caddelere girmelerini sağlayarak temizliğinin yapılmasını sağlamak. 

*Evrensel atıkların biriktirilmesini ve toplanmasında kullanılan çöp konteynerlerinin ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması, arızalı konteynerlerin tamir ve bakımını yaptırmak. 

*Çevre Bakanlığı tarafından onaylanan ambalaj atıkları yönetim planı çerçevesinde geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırma işlemenin mahallelerde uygulanması çalışmalarını yaptırmak. 

*Mevcut çöp toplama sistemini araştırıp geliştirmek, yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak. 

*Çeşitli broşür, slogan ve reklam araçlarıyla kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılım sağlamak. 

*Çöp konteynerlerinin deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte yapılmasını sağlamak. 

*İlçemizde bulunan semt pazar yerlerine yeteri kadar temiz seyyar tuvalet ihtiyacının karşılanmasını sağlamak. 

*Mahalle aralarında tespit edilen ve müdürlüğümüze bildirilen, inşaat atıkları, molozları toplayıp ve daha önceden belirlenen uygun yerlerde dolgu malzemesi olarak değerlendirilmesini sağlamak. 

*Eski araç lastikleri ile ilgili yönetim planı hazırlamak, mahalle aralarında tespit edilen lastikleri ve ilçemizde faaliyet gösteren araç lastiği atık üreticilerinden bunların toplanıp ekonomiye kazandırılmasını sağlatmak. 

*Müdürlüğü ilgilendiren konularla ilgili olarak gelen şikayetleri değerlendirip gerekli işlemleri yaptırmak. 

*Kurban Bayramından sonra kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılması ve çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde dezenfekte edilmesi. 

*Ambalaj atıkları, şişe, cam, karton, plastik, kağıt vb. geri dönüşümlü atıkların toplanması ve imkanlar oranında değerlendirilmesini sağlatmak. 

*Atık pillerin ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliğine uygun olarak ilçe sınırları içerisindeki atık haldeki pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertaraf ediminin sağlanması. 

*Madeni atık yağlarının kontrolü yönetmenliğine uygun olarak ilçe sınırları içerisindeki toplanması sözleşme yapılan lisanslı firmaya teslim edilerek geri dönüşümü sağlatmak. 

*Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak ilçe sınırları içerisindeki atık yağların toplanması sözleşme yapılan firmaya teslim edilerek geri dönüşümü sağlatmak. 

*Yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak. 

*Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak başkanlığın onayına sunmak, başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin ettirmek. 

*Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. 

*Müdürlük, Müdürlük Personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenleyerek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir şekilde belirtmek personele bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulundurulmasını sağlatmak. 

*Tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde Kişisel koruyucu Donanımlarını (KKD) temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak. 

*Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişki farkı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak. 

*Stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek. 

*İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlatmak. 

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü