SARIÇAM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Bülent YAVUZ

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1020

E-MAİL: yaziisleri@saricam.bel.tr

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ:

-Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, 

  Müdürlük faaliyetlerini denetler varsa aksaklıkları gidermek, 

 - Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum ,ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol etmek,  

- Belediye Başkanlığına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp sevk ve havalesini yaptırdıktan sonra yerine ulaşmasını, arşivlenmesinin yapılmasını kontrol etmek, 

-  Başkanlığa bağlı birimlerden belediye meclisine ve encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak,  

 -Meclis toplantı tarihini, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanunun 20. ve 21. Maddeleri gereğince en az 3 gün önceden posta, e-posta, telefon, SMS veya diğer haberleşme kanalları aracılığı ile ------Meclis üyelerine ulaştırılmasının kontrolünü yapar, ayrıca Belediye Başkanlığının ilan panosundan ve internet sayfasından kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis toplantısının yapılmasını sağlamak, 

-Belediye Meclisinde görüşülen konuların karar özetlerini, toplantı tutanaklarını ve sıradaki meclis toplantısının ne zaman yapılacağının, Belediye İnternet Sayfasından yayımını ve Meclis toplantı gündeminin, Başkanlık Hizmet Binası girişindeki ilan tahtasında ilan edilmesinin kontrolünü yapmak,  Alınan meclis kararlarının Belediye Başkanınca yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iade edilmemesi durumunda 7 gün içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesinin kontrolünü yapar, onaylayıp geri gelen kararların da Mülki amire ulaşılmasının kontrolünü yapar,  

- Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenince havale edilen dosyalar doğrultusunda encümen gündemini hazırlar üyelere dağıtımını yaptırır, encümen toplantısında alınan kararların sonuçlarıyla birlikte Encümen kayıt defterine kayıt edilmek suretiyle yazılmasını, yazılan kararların ilgili birimlere sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra Arşivlenmesini yaptırır, Bununla birlikte Encümen ve meclis üyelerinin huzur hakkı bordrolarını hazırlatır, ödenmesi için bir üst yazıyla birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Mali Hizmetler Müdürlüğünce sevkinin yapılmasını kontrol eder, 

 - Çalışma verimini arttırmak amacıyla Resmi Gazetede yayınlanan belediye ile ilgili kanun, yönetmelik, genelge ile idari ve genel yargı kararlarının ilgili birimlere zimmet karşılığı tesliminin kontrolünü yapar,  

-Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda başkan adına kıyılan nikâhların akitlerinin ilgili kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili kurumlara bildirilmesinin kontrolünü yapar,  

- Müdürlük bütçesini hazırlar imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir,  

- 2886 Sayılı Kanun gereği belediyeye ait taşınmaz malların satışı ve kiralanması ile ilgili ihalelere ait dosyaları hazırlar ve Encümence ihalesinin yapılmasını sağlar,  

- Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar. 

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü