SARIÇAM BELEDİYESİ

ETİK KOMİSYONU

   5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Sarıçam Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

FAALİYETLER

   Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.  

   Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşuna ilişkin 5176 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek görev ve yetkisi çerçevesinde oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. 


ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan     : Başkan Yardımcısı Lutfi DOĞAN

                  0 322 341 08 08 - 1620

Raportör   : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. Hüseyin CEYLAN

                  0 322 341 08 08 - 1140                    

Üye           : Özel Kalem Müdür V. Mustafa PEKEL

                  0 322 341 08 08 - 1501     

Üye           : Teftiş İşleri Müdür V. Mehmet ALTAN

                  0 322 341 08 08 - 1142          

Üye           : Mali Hizmetler Müdür V. Mehmet ÖZ

                 0 322 341 08 08 - 1050          

Üye          : Hukuk İşleri Müdür V. Gülşah Meziyet GÖRÜR

                 0 322 341 08 08 - 1190    

Üye          : İmar ve Şehircilik Müdür V. Murat SULU

                 0 322 341 08 08 - 1070   

MEVZUATLAR    

Mevzuatlar İçin Tıklayınız
 

ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVİ 

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.

Etik uygulamaları değerlendirmek.


ETİK İLKELERİ

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Halka hizmet bilinci

Hizmet standartlarına uyma

Amaç ve misyona bağlılık

Dürüstlük ve tarafsızlık

Saygınlık ve güven

Nezaket ve saygı

Yetkili makamlara bildirim

Çıkar çatışmasından kaçınma

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

Savurganlıktan kaçınma

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

Mal bildiriminde bulunma.


ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

Sayın başvuru sahibi,

Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun`a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Sarıçam Belediyesi Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?

Sarıçam Belediyesi Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;

1.      Posta yoluyla;

Sarıçam Belediyesi Hizmet Binası

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı No:80/A Sarıçam/ADANA  adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,

2.      E-başvuru yoluyla ( AŞAĞIDAKİ E-BAŞVURU FORMUNU DOLDURUNUZ )

         Sarıçam Belediyesi Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

- Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

       Başvurunuzda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

- Adınız ve Soyadınız,

- T.C. kimlik numaranız

- Oturma yeri veya iş adresiniz

- İmzanız (e-posta ile yapılan başvurular hariç)

- Etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edilen kişinin adı, soyadı, unvanı ile iddiaya ilişkin yer ve zaman bilgileri somut biçimde gösterilmelidir.

- İddianıza ilişkin -varsa- belgeler de eklenmelidir.

- Türkiye`de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir.

       Aşağıdaki Başvurular Değerlendirmeye Alınmaz?

- Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası (e-posta hariç) veya adresi bulunmayan başvurular (Yönetmelik Md. 35/ı);

- Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklara ilişkin başvurular (5176 s.K. Md.4);

- Etik ilkelere aykırı davranışın gerçekleştiği tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmayan başvurular (Yönetmelik Md.40);

- Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular (5176 s.K. Md.4);

- Tüzel kişiler tarafından yapılmış başvurular (5176 s.K. Md.4);

- Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.

- Kurul gerekli gördüğünde resen incelemede bulunabilir (5176 s.K. Md.3).

SEMİNERLERİMİZ 

18.05.2017 tarihinde "Kamuda Etik Mevzuat İlkeleri Semineri" düzenlenmiştir.


Sarıçam Belediyesi Etik Komisyonu Başvuru Formu

Ad Soyad *
T.C. Kimlik No *
E-Posta *
Telefon *
İletişim Adresi *
Başvuru Konusu *
Güvenlik
© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü