SARIÇAM BELEDİYESİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Gülşah Meziyet GÖRÜR

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1190

E-MAİL: hukukisleri@saricam.bel.tr

 

 

 

 

GÖREVLERİ: 

*Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile Birim Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirmek 

*Belediye leh, aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma, İcra Hakimliklerinde görülen işleri takip eder.  Davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek sonuçlandırılmasını sağlar. 

*Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesini, feragat, sulh ve kabul yoluyla davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçların taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi, işlerini Belediye Başkanının yazılı talimatı olması koşulu ile yürütülmesini sağlamak. 

*Hukuk İşleri Müdürü bir davanın veya icra takibinin açılmasını veyahut Belediye Başkanı tarafından açılmış bir davanın ya da icra takibinin devam ettirilmesini yararsız gördüğü takdirde durumu Başkanlığa sunarak alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata bırakmak 

*Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin işlemlere esas olmak üzere Sarıçam Belediyesince keşide edilecek ihtarnamelerin yerine getirilmesini sağlamak. 

*Dava ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyebilecekleri gibi, gerektiğinde ilgili daire görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri almakta yetkili ve görevliler. 

*Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak 

*Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak. 

*Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevlerinde yapılmasını sağlamak 

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü