SARIÇAM BELEDİYESİ

Sağlık İşleri Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: M. HAKAN ÇEVİK

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 

 

 

GÖREVLERİ: 

*Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder 

*Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

*Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 

*Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

*Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar. 

*Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 

*Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 

*Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 

*Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak. 

*Çalışan personelin sağlık işlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. 

*Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur. Hizmetin devamlılığı ve etkinliği için gerekli iş birliği sağlar. 

*Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol eder. 

*Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır. 

*Sağlıkla ilgili tüm giderlerin kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakuklarını hazırlatır. 

*Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir. 

*Arşiv işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar. 

*Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.  

*Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 

*Sağlık İşleri Müdürlüğünce Ayni Yardım Hizmeti kapsamında (Tekerlekli sandalye, Buhar Makinesi, Havalı Yatak, Yürüte., Koltuk Değneği, Baston, Hasta Altı Bezi, Tekerlekli Klozet vb.) verilen hizmetlerin etkin ve verimli amacına uygunluğunu sağlamak. 

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü